Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maximizd

1 Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna ook: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Cliënt: degene die MAXIMIZD een Opdracht verstrekt of daarover met MAXIMIZD in gesprek is of voor wie MAXIMIZD feitelijk is aangevangen werkzaamheden te verrichten; 
Diensten: alle werkzaamheden die MAXIMIZD aanbiedt en blijkens de Opdrachtbevestiging of feitelijk voor Cliënt verricht of heeft verricht, zoals – onder meer – media-advies, – strategie, -planning, -inkoop, -creatie en Handling; 
Handling: de administratieve afhandeling en facturatie met de media-exploitant, en alle werkzaamheden van MAXIMIZD zelf die daarmee verband houden, maar niet: de feitelijke uitvoering van de Mediaplaatsing door de Media-exploitant; 
Handling fee: de door de Cliënt verschuldigde vergoeding voor de Handling; 
Materialen: alle krachtens een Opdracht door MAXIMIZD ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen waaronder analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes; 
Media: gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale media, alles in de ruimste zin des woords; 
Media-exploitant: de onderneming die zelf Media exploiteert om Mediaplaatsingen te realiseren; 
Mediaomzet: het totale door een Media-exploitant in rekening gebrachte bedrag in verband met een Mediaplaatsing.
Mediaplaatsing: een in Media te publiceren of gepubliceerde reclame-uiting of campagne ten behoeve van Cliënt; 
Opdracht: de overeenkomst waarbij MAXIMIZD zich tegenover Cliënt heeft verbonden tot het verlenen van Diensten gelijk Cliënt zich tegenover MAXIMIZD tot afname daarvan heeft verbonden; 
Opdrachtbevestiging: de schriftelijke of elektronische bevestiging van de Opdracht door MAXIMIZD. 
Procuratie: het document waarin MAXIMIZD de door de Media-exploitant uit te voeren Mediaplaatsingen heeft verwoord; 
Reservering: het bedrag dat MAXIMIZD op basis van het door haar voor de betreffende Cliënt opgestelde risicoprofiel reserveert voor de onverhoopte realisatie van betalings- en andere (voorfinancierings)risico’s in verband met verplichtingen die MAXIMIZD in eigen naam maar voor rekening van de Cliënt jegens derden aangaat. 
Standaardtarieven Media-exploitant: de door een Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde standaardtarieven voor Mediaplaatsingen, zoals die blijken uit de door de Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde tariefkaarten; 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen om een offerte van MAXIMIZD, alle aanbiedingen van MAXIMIZD en alle Opdrachten aan MAXIMIZD en ook op alle daaruit voortvloeiende of daarna volgende toekomstige Opdrachten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen die MAXIMIZD raken. 

2.2 Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing. Elke afwijzing van deze voorwaarden kan uitsluitend expliciet schriftelijk worden gedaan en wordt op voorhand door MAXIMIZD afgewezen. Elk aanbod tot toepassing van door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wijst MAXIMIZD op voorhand af, ook als MAXIMIZD die afwijzing niet afzonderlijk of expliciet doet. 

2.3 Indien in een Opdrachtbevestiging, een deel- of een raamovereenkomst wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Opdrachtbevestiging, de deelof de raamovereenkomst bij strijdigheid met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vóór

3 Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van de Opdracht

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt MAXIMIZD niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht door Cliënt. 

3.2 Een Opdracht komt tot stand doordat MAXIMIZD deze hetzij schriftelijk of per email heeft aanvaard, hetzij Cliënt een Opdrachtbevestiging heeft aanvaard, hetzij MAXIMIZD feitelijk uitvoering aan een Opdracht geeft zonder dat Cliënt ommegaand daartegen heeft geprotesteerd. De in een over en weer aanvaarde Opdrachtbevestiging vermelde tarieven zijn bindend, met dien verstande dat de in rekening te brengen bedragen die niet meer dan 10% (zegge: tien procent) afwijken van het in de Opdrachtbevestiging vermelde bedragen worden geacht door de Cliënt te zijn geaccepteerd. 

3.3 MAXIMIZD heeft het recht om een risicoprofiel op te stellen van de Cliënt om een inschatting te maken van de voor MAXIMIZD aan de uitvoering van de Opdracht verbonden financiële risico’s. Het risicoprofiel zal periodiek worden herzien. MAXIMIZD is bevoegd om daartoe bij de Cliënt en bij derden gegevens op te vragen. De Cliënt is verplicht om die gegevens desgevraagd aan MAXIMIZD te (doen) verstrekken. Indien de Cliënt niet bereid is om aan MAXIMIZD de gegevens te (doen) verstrekken, benodigd om het risicoprofiel op te stellen, is MAXIMIZD gerechtigd om – naar haar keuze – de Opdracht niet te aanvaarden, althans te beëindigen zonder tot vergoeding van enigerlei schade van de Cliënt gehouden te zijn, of om bijkomende voorwaarden (zoals bevoorschotting en/of zekerheidstelling) aan de Cliënt te stellen. 

3.4 Een Opdracht geldt steeds voor onbepaalde tijd, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Een na ommekomst stilzwijgend voortgezette Opdracht voor bepaalde tijd, geldt als voortgezet voor onbepaalde tijd. Aan deze uitgangspunten doen niet af: de feitelijke facturatie in tijdvakken of de feitelijke uitvoering van opdrachten in gedeelten. De in Procuraties opgenomen Mediaplaatsingen en/of tijdvakken gelden nooit als Opdracht voor bepaalde tijd, maar geven slechts de feitelijke uitvoering van een gedeelte van de Opdracht weer. De in het kader van een Opdracht door MAXIMIZD aan Client verstrekte begroting geldt alleen voor de in de begroting vermelde werkzaamheden en/of voor de in de begroting vermelde periode. 

3.5 MAXIMIZD en Cliënt zullen in de Opdrachtbevestiging vastleggen welke Diensten van MAXIMIZD onder de Opdracht vallen. De Opdrachtbevestiging wordt steeds geacht volledig en duidelijk te zijn. Andere dan de daarin genoemde Diensten of verdergaande verplichtingen dan blijkend uit de Opdrachtbevestiging vallen nooit door praktisch handelen of stilzwijgen onder de Opdracht. 

3.6 Elke afwijking, aanvulling of uitbreiding van de Opdracht moet expliciet schriftelijk vooraf zijn overeengekomen anders bindt deze niet. Dit kan tevens per e-mail, mits een tekenbevoegde van MAXIMIZD daarvoor vooraf akkoord heeft gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt daarop toe te zien en de Procuratie te controleren voordat de Cliënt deze voor akkoord ondertekent. Indien het gaat om een gehele of gedeeltelijke annulering van een onder de Opdracht gedane Mediaplaatsing, dan is die annulering alleen toegestaan indien en voor zover de Media-exploitant dit toestaat en onder de daarbij door de Media-exploitant gestelde voorwaarden. Met wijzigingen gepaard gaande kosten en eventuele meerkosten zullen steeds door MAXIMIZD aan de Cliënt in rekening mogen worden gebracht en de Cliënt verbindt zich om die (meer)kosten op eerste verzoek aan MAXIMIZD te voldoen. 

3.7 De Cliënt garandeert dat de personen die namens haar feitelijk met MAXIMIZD communiceren mandaat hebben om bindende afspraken met MAXIMIZD te maken. De Cliënt garandeert dat de communicatie richting MAXIMIZD altijd tijdig, volledig en juist is. De Cliënt garandeert voorts dat alle benodigdheden, zoals, maar niet beperkt tot, reclamematerialen en uitzendinstructies, voor de uitvoering van de Diensten door MAXIMIZD telkens tijdig, volledig en juist zullen worden aangeleverd en dat de Cliënt de rechtmatige eigenaar van die benodigdheden is en dat deze geen inbreuk maken op rechten van derden. 

3.8 De Cliënt garandeert voorts niet zelf rechtstreeks met Media-exploitanten of derden contact te hebben over de Diensten die deel uitmaken van de Opdracht. Indien de Cliënt niettemin zelf rechtstreeks in contact treedt en bijvoorbeeld afspraken maakt met Mediaexploitanten, laat dit onverlet dat de Cliënt deze afspraken of de financiële gevolgen daarvan niet op nadelige wijze op MAXIMIZD kan afwentelen en dat de Cliënt tegenover MAXIMIZD altijd exclusief verplicht is de verplichtingen inzake de Opdracht na te komen. De Cliënt garandeert dat hij alle financiële gevolgen van het in strijd handelen met deze bepaling (zoals bijvoorbeeld toegenomen kosten van de ingekochte Mediaplaatsing of door MAXIMIZD misgelopen vergoedingen en commissies), op eerste verzoek aan MAXIMIZD zal vergoeden. 

3.9 MAXIMIZD heeft enkel een inspanningsverbintenis en zal de Opdracht als goed opdrachtnemer uitvoeren. Garanties op enig resultaat van de Diensten voor de Cliënt zullen expliciet als zodanig schriftelijk moeten zijn overeengekomen en zijn verwoord in de Opdrachtbevestiging. Anders gelden zij niet. Zij kunnen dus niet standaard onder de Opdracht door de Cliënt worden aangenomen. 

3.10 Duidingen als ‘aantal grp’s’, ‘aantal spots’, ‘aantal seconden zendtijd’ et cetera en duidingen van kwaliteit of kwantiteit, zijn steeds streefwaarden die standaard niet zijn gegarandeerd, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen en daarbij met de Cliënt daarvoor een afzonderlijk tarief en budget is afgesproken om de gegarandeerde waarde te kunnen effectueren. 

3.11 Uitingen in teksten van e-mails, tijdens presentaties of (telefonisch) en dergelijke, maken nooit deel uit van de Opdracht en binden MAXIMIZD pas als deze zijn neergelegd in een Opdrachtbevestiging die MAXIMIZD en de Cliënt voor akkoord hebben ondertekend. 

3.12 MAXIMIZD is steeds gerechtigd de Opdracht zonder opgave van redenen te annuleren tot één week na ontvangst van de inhoud van of het materiaal voor de door MAXIMIZD te realiseren Mediaplaatsing, in welk geval MAXIMIZD alleen het eventueel door Cliënt reeds vooruitbetaalde zal restitueren na aftrek van redelijke kosten voor de door MAXIMIZD verrichte inspanningen. 

3.13 Elke Opdracht wordt steeds slechts aan MAXIMIZD, en niet aan enige andere voor haar werkzame (hulp)persoon geacht te zijn verstrekt, tenzij MAXIMIZD binnen haar groep van ondernemingen daartoe zelf mocht besluiten. MAXIMIZD mag eigener beweging derden bij de uitvoering van de Opdracht inschakelen. MAXIMIZD is steeds bevoegd om ten behoeve van Cliënt in het kader van de uitvoering van Diensten onder de Opdracht met Mediaexploitanten te onderhandelen, te contracteren en zo nodig schikkingen te treffen, waarbij MAXIMIZD steeds volledig mandaat heeft dit naar eigen inzicht en ervaring te doen. Tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. 

3.14 De uitvoering door MAXIMIZD van een Opdracht geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan daarvan geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op basis van de door die derden aan MAXIMIZD verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen zal MAXIMIZD eerst gehouden zijn tot aanvang van de werkzaamheden na verkrijging van een Purchase Order nummer van de Cliënt. 

3.15 MAXIMIZD is nooit verantwoordelijk voor de communicatie van of dienstverlening door haar toeleveranciers, zoals Media-exploitanten of andere derden. Dergelijke communicatie en dienstverlening door derden vallen niet onder de Diensten waarvoor MAXIMIZD binnen de Opdracht kan worden aangesproken en gelden binnen verhouding met Cliënt voor MAXIMIZD als overmacht. 

3.16 De opdracht is geen bemiddelingsovereenkomst. Verder is de werking van art. 7:402 lid 2, 403-405, 407 lid 2, 408 lid 1 en 2, 409-411, 415-424 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten. 

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen van MAXIMIZD – waaronder mede wordt verstaan: tarieven – zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen of bijkomende kosten (verzend- en transportkosten, portokosten) in rekening gebracht ter zake van de Diensten ten laste van Cliënt. Voor spoedopdrachten geldt een toeslag van tenminste 25% van het normaliter geldende uurtarief. Reis- en overlegtijd worden tegen de reguliere tarieven, bij spoed vermeerderd met voormeld percentage, aan de Cliënt in rekening gebracht. 

4.2 Indien MAXIMIZD aan de Cliënt een Reservering berekent, is de Cliënt gehouden om die Reservering aan MAXIMIZD te voldoen. MAXIMIZD heeft het recht om kosten waarmee zij wordt geconfronteerd of schade die zij lijdt indien enig risico waarvoor de Reservering geldt zich realiseert, met de Reservering te verrekenen. In geen geval is MAXIMIZD gehouden tot terugbetaling en/of creditering van (enig deel van) de Reservering en/of enig deel van de door MAXIMIZD aan de Cliënt berekende prijzen en/of het honorarium waarop MAXIMIZD aanspraak maakt, ook (en in het bijzonder) niet wanneer geen van de risico’s zich voordoet. 

4.3 Indien de Cliënt niet bereid is om aan MAXIMIZD de gegevens te (doen) verstrekken benodigd om het risicoprofiel in verband met de Reservering op te stellen en/of indien de Cliënt niet bereid is om de Reservering aan MAXIMIZD te voldoen, is de Cliënt op eerste verzoek van MAXIMIZD gehouden om alle begrote externe kosten in verband met de Opdracht, vermeerderd met tenminste 15% vanwege niet-begrote kosten, bij wijze van voorschot aan MAXIMIZD te voldoen. MAXIMIZD zal alsdan bevoegd zijn om alle externe kosten, bijkomende kosten vanwege door de Cliënt mogelijk te verlangen wijzigingen en kosten van dientengevolge door MAXIMIZD te verrichten meerwerkzaamheden met het voorschot te verrekenen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Cliënt om genoemde kosten volledig aan MAXIMIZD te vergoeden indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van het voorschot. Het niet-aangewende deel van het voorschot zal door MAXIMIZD na afloop van de Opdracht aan de Cliënt worden terugbetaald of worden gereserveerd. Het voorschot is niet rentedragend. 

4.4 Elke verandering van de factoren die op de prijs van MAXIMIZD van invloed zijn, waaronder prijzen van derden (zoals Media-exploitanten of toeleveranciers), vergoedingen (zoals bijvoorbeeld commissies) door die derden aan MAXIMIZD, valutakoersen, verzekeringstarieven, omstandigheden die leiden tot een wijziging van het door MAXIMIZD van de Cliënt opgestelde risicoprofiel en overige heffingen of belastingen, kan MAXIMIZD direct doorberekenen aan de Cliënt. Tevens is MAXIMIZD gerechtigd om jaarlijks per 1 januari een correctie (zoals inflatiecorrectie of tariefswijzigingen) in de gehanteerde tarieven door te voeren. MAXIMIZD mag dit tevens gedurende het jaar doen met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar, indien de Opdracht in het voorafgaande jaar al was verstrekt. 

4.5 Ingeval van Mediaplaatsingen buiten Nederland, zal MAXIMIZD een toeslag van minimaal €30,00 exclusief BTW per Mediaplaatsing in rekening brengen. 

4.6 Indien een Media-exploitant met betrekking tot een Mediaplaatsing een hogere prijs in rekening brengt dan vooraf door MAXIMIZD of de Media-exploitant begroot, dan wel een boete of naheffing met betrekking tot die Mediaplaatsing oplegt, dan komt deze prijsverhoging, boete of naheffing, al of niet opgelegd vanwege het niet besteden van een minimale Mediaomzet, voor rekening van de Cliënt. 

4.7 Indien MAXIMIZD, bij gebreke van overeenstemming over de voor bepaalde Mediaplaatsingen geldende tarieven, ten behoeve van Cliënt tegen een voorlopig tarief Mediaplaatsingen verricht, is MAXIMIZD jegens Cliënt niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het voorlopige tarief en het definitieve tarief dat voor die Mediaplaatsingen geldt. Cliënt is gehouden om het definitieve tarief voor de Mediaplaatsingen aan MAXIMIZD te vergoeden. 

4.8 Als de Cliënt meer bewijsnummers verlangt dan die gratis door de Media-exploitant worden verstrekt, zal MAXIMIZD deze bijkomende bewijsnummers bij de Media-Exploitant opvragen en deze – zo deze door de Media-Exploitant (kunnen) worden verstrekt – tegen vergoeding door Cliënt van de daaraan verbonden kosten aan de Cliënt leveren. 

4.9 Meerwerk wordt doorberekend tegen het gebruikelijke tarief, waarvoor het laatstelijk in rekening gebrachte tarief indicatief is. 

5 Honorering

5.1 Cliënt is voor de levering van Diensten een vergoeding verschuldigd conform de tarieven zoals van tijd tot tijd door MAXIMIZD vastgesteld. De tarieven gelden exclusief BTW. MAXIMIZD is altijd bevoegd deze tarieven te wijzigen. 

5.2 In de Opdracht wordt aangegeven welke Diensten tegen welke tarieven zullen worden verricht door MAXIMIZD. Dit kan tevens blijken uit de tariefkaart van MAXIMIZD. 

5.3 MAXIMIZD heeft recht op een honorarium. Dit honorarium bestaat uit hetzij: 

1. een vergoeding op basis van de gewerkte uren en het geldende uurtarief; 

2. een Handling fee; 

3. het financieel voordeel, hoegenaamd ook (zoals onder meer ‘Handling fee’, ‘kickback fee’, ‘avb’, ‘bureaucommissie’, et cetera), dat door Media-exploitanten en/of andere derden is of wordt betaald aan MAXIMIZD; 

4. de Reservering als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden, indien en voor zover daar geen kosten van MAXIMIZD tegenover staan 

5. een combinatie van de hiervoor in a), b), c) en d) genoemde items. 

5.4 MAXIMIZD is altijd en uitsluitend gerechtigd alle commissies voor zichzelf te ontvangen en te behouden. Daarbij is niet van belang of de commissies kunnen worden toegerekend aan of verband houden met de bestedingen die Cliënt via MAXIMIZD bij Media-exploitanten en/of andere derden heeft gedaan. Dit lijdt enkel uitzondering indien en voor zover expliciet uit de Opdracht blijkt dat een bepaald percentage van de commissie die MAXIMIZD rechtstreeks ontvangt voor de Mediaomzet van de Cliënt toekomt aan de Cliënt; deze zogenaamde retourcommissie wordt bij wijze van korting op de facturatie van de Mediaomzet teruggegeven aan de Cliënt als dat expliciet is overeengekomen. 

5.5 Alle commissies, kortingen, tariefreducties en andere financiële voordelen die MAXIMIZD echter geniet vanwege bijvoorbeeld diens reputatie, (klant)waarde voor Media-exploitanten, het volume van alle mediaplaatsingen door MAXIMIZD in enig tijdvak et cetera, komen steeds uitsluitend toe aan MAXIMIZD. 

6 Betaling

6 Betaling 

6.1 Behoudens andersluidend beding geldt voor Cliënt dat verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben bijgeschreven op een door Maximizd op te geven bankrekeningnummer, zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een Opdracht of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een Opdracht wordt aangevangen dan wel op de plaatsingsdatum. . Indien geen tijdige betaling kan plaatsvinden en/of Cliënt het niet eens met de onderhavige factuur dan zal Cliënt Opdrachtnemer binnen de genoemde termijn van 14 dagen hiervan op de hoogte stellen.

6.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Cliënt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is Cliënt de wettelijke rentevergoeding verschuldigd over het verschuldigde bedrag.

 6.3 Indien op enig moment bij MAXIMIZD gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Cliënt, dan wel MAXIMIZD naar haar mening aanzienlijke kosten moet maken voor de uitvoering van de Opdracht, is MAXIMIZD steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Cliënt te eisen dat vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt. 

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt terstond in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. In dat geval zijn alle vorderingen van MAXIMIZD op Cliënt uit welken hoofde ook onmiddellijk opeisbaar.

 6.5 Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 5% verschuldigd, zulks met een minimum van in totaal 8%. Tussentijds aan Cliënt toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht ter zake van vertragingsrente en/of kosten in – zelfs niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in bedoelde aanmaningen of overzichten voorkomen. 

6.6 Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Cliënt verplicht MAXIMIZD alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door MAXIMIZD te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van MAXIMIZD om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

6.7 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Cliënt geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere). 

6.8 De betaling aan Maximizd wordt gedaan onder het K.V.K. nummer van Maximizd 80247555. Contactpersoon is Boy van Niel, 0642511101

7 Overmacht

7.1 Indien MAXIMIZD door overmacht (met inbegrip van het uitblijven van dienstverlening door toeleveranciers als bepaald in artikel 3.15 van deze voorwaarden) niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

7.2 Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Opdracht bij aangetekend schriftelijk schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MAXIMIZD als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. De rechtsgrond voor reeds door MAXIMIZD verrichte prestaties blijft ondanks de ontbinding in stand, gelijk ook de daartegenover staande betalingsverplichting van Cliënt als gevolg van de ontbinding niet komt te vervallen. 

7.3 Onder overmacht van MAXIMIZD wordt verstaan elke van de wil van MAXIMIZD onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MAXIMIZD kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend het weigeren van of het niet goed, niet tijdig of anders uitvoeren van de Mediaplaatsing door een Media-exploitant, andere tekortkomingen van de Media-exploitant, digitale problemen zoals onder meer stroomstoringen en virusinfecties en storingen op het internet, en elke van de wil van MAXIMIZD en de Cliënt onafhankelijke omstandigheid die maakt dat de Diensten onder de overeenkomst of de Mediaplaatsing niet, niet tijdig en/of niet volledig kunnen worden geleverd. 

7.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

 
8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van MAXIMIZD ter zake van de uitvoering van een Opdracht is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Cliënt in rekening is gebracht met betrekking tot dat deel van die Opdracht waarin MAXIMIZD voor wat betreft de individuele Mediaplaatsing toerekenbaar is tekortgeschoten. MAXIMIZD is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

8.2 De aansprakelijkheid van MAXIMIZD ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder die verzekering wordt uitgekeerd. Desgewenst verschaft MAXIMIZD Cliënt nadere inlichtingen over de polisvoorwaarden. 

8.3 Overigens is de aansprakelijkheid van MAXIMIZD jegens Cliënt uitgesloten. 

8.4 Cliënt vrijwaart MAXIMIZD voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met (de uitvoering van) een Opdracht. 

8.5 MAXIMIZD is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst en evenmin voor de schade die Cliënt of derden lijden als gevolg van het misleidende, beledigende, onzedelijke of anderszins onjuiste en/of onrechtmatige karakter van de vorm en de inhoud van de door MAXIMIZD in opdracht van Cliënt gerealiseerde Mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een Mediaplaatsing komen geheel en onverkort voor rekening van Cliënt. 

8.6 De Cliënt is jegens MAXIMIZD aansprakelijk voor gemaakte en nog te maken kosten bij het wijzigen en/of annuleren van een Opdracht of Mediaplaatsing. 

9 Beëindiging van Opdrachten

9.1 Opdrachten worden steeds geacht te zijn verstrekt voor onbepaalde tijd en kunnen door Cliënt of MAXIMIZD slechts worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tenzij anders afgesproken. De opzegging laat – zolang de Opdracht nog niet is geëindigd – alle bestaande verplichtingen van Cliënt, met inbegrip van eventueel overeengekomen volume garanties, volledig onverlet. 

9.2 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Opdracht mocht voortvloeien, is Cliënt terstond in verzuim en is MAXIMIZD gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat ter zake van bedoelde verplichting, zoals bijvoorbeeld betaling, voldoende zekerheid is gesteld; en/of de Opdracht met Cliënt geheel of gedeeltelijk te ontbinden; zulks steeds uitsluitend ter keuze van MAXIMIZD en onverminderd andere rechten van MAXIMIZD, zoals het vorderen van schadevergoeding en/of boetes, en zonder dat MAXIMIZD tot enige schadevergoeding is gehouden. 

9.3 Indien MAXIMIZD gebruikmaakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is MAXIMIZD bevoegd een eventueel aan Cliënt te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst. 

9.4 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag op een of meer vermogensbestanddelen van de Cliënt of indien de Cliënt weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is de Cliënt verplicht MAXIMIZD hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

9.5 In geval van een situatie zoals bedoeld in artikel 9.4 – die altijd geldt als een aan de Cliënt toerekenbare tekortkoming – zullen van rechtswege alle lopende Opdrachten met de Cliënt zijn ontbonden per de datum waar die situatie ontstaat, tenzij MAXIMIZD Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt toch nakoming van (een deel van) de betreffende Opdracht te wensen. In dat laatste geval is MAXIMIZD zonder ingebrekestelling gerechtigd: de uitvoering van de betreffende Opdracht op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van de Cliënt op te schorten; zulks steeds uitsluitend ter keuze van MAXIMIZD en onverminderd andere rechten van MAXIMIZD en zonder dat MAXIMIZD tot enige schadevergoeding of terugbetaling van de van de Cliënt ontvangen bedragen is gehouden. 9.6 Ingeval van een situatie zoals bedoeld in artikel 9.4 zijn alle vorderingen van MAXIMIZD op de Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar per de datum waarop de daarin genoemde situatie is ontstaan. 

10 Intellectuele-eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op Materialen berusten uitsluitend bij MAXIMIZD en/of, indien van toepassing, bij haar toeleveranciers, zulks ongeacht de gegevensdragers waarop zij zijn vastgelegd. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Cliënt zal de Materialen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAXIMIZD wijzigen, verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen of gemaakte kopieën achterhouden. MAXIMIZD is bevoegd om, bij gebruik door Client van de Materialen, aan de Client een vergoeding wegens het gebruik in rekening te brengen, welke gelijk is aan 1,5 % (zegge: anderhalf procent) van het totale honorarium als omschreven in artikel 5.3 voor de Opdracht welke tot de productie van het betreffende Materiaal heeft geleid per jaar of gedeelte daarvan. 

10.2 Cliënt is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van MAXIMIZD en/of haar toeleveranciers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en de Materialen slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze in het kader van de Opdracht aan de Cliënt ter beschikking zijn gesteld. Onder derden in de zin van dit artikellid worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken. 

11 Overige rechten en verplichtingen

11.1 Het is MAXIMIZD toegestaan de rechten en verplichtingen die zij ingevolge een Opdracht tegenover de Cliënt heeft, over te dragen aan een door haar te kiezen derde. 

11.2 De Cliënt is niet bevoegd een vordering op MAXIMIZD (ongeacht welke) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAXIMIZD te verrekenen of zo’n vordering te verpanden of over te dragen aan een derde of ten gunste van een derde die vordering te bezwaren en evenmin om zo’n vordering in te roepen om de betalingsverplichtingen jegens MAXIMIZD geheel of deels op te schorten. Deze bepaling heeft zowel verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke werking.

11.3 Ingeval van faillissement of insolventie van MAXIMIZD zijn alle door haar aan de Cliënt uit hoofde van de Opdracht geoffreerde bedragen direct opeisbaar. Deze worden alsdan geacht vergoeding in te houden voor de door MAXIMIZD uitgevoerde of uit te voeren inkoopinspanningen en/of mediareserveringen en/of de daarvoor of in verband daarmee door of ten behoeve van MAXIMIZD verkregen voorfinanciering door derden. Dit geldt onverminderd indien de Media-exploitant de Mediaplaatsing niet of niet geheel heeft uitgezonden en/of in de betreffende Media heeft geplaatst. MAXIMIZD is ter zake daarvan in geen geval schadevergoeding aan de Cliënt verschuldigd. 

12 Verval

12.1 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens MAXIMIZD, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Opdracht door MAXIMIZD, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van MAXIMIZD, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden. 

12.2 De in artikel 12.1 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het totstandkomen van enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens MAXIMIZD, waarmee de Cliënt op dat moment bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

13 Exclusiviteit

Gedurende de looptijd van de Opdracht is de Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAXIMIZD niet gerechtigd door anderen dan MAXIMIZD diensten te laten verrichten welke gelijk zijn aan of overeenkomen met de door MAXIMIZD in het kader van de Opdracht voor Cliënt te verrichten Diensten, of deze zelf te verrichten. De Cliënt verbeurt ten gunste van MAXIMIZD bij overtreding een direct opeisbare niet voor verrekening vatbare geldboete groot €15.000,00 per overtreding en voorts groot €1000,00 exclusief BTW per dag of deel van een dag dat die overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van MAXIMIZD om ter zake daarvan daarnaast tevens volledige schadevergoeding te vorderen. 

14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle Opdrachten en geschillen die daarover gaan en/of daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen zullen, voor zover de Wet niet anders dwingend bepaalt, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. 

15 Vierhoekenbeding en conversie

15.1 De Opdracht wordt tezamen met deze voorwaarden geacht de volledige inhoud van de tussen partijen bestaande afspraken juist weer te geven en vervangt alle eventuele eerder tussen partijen gemaakte afspraken, tenzij MAXIMIZD en de Cliënt expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

15.2 Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van de Wet komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan, zulks zoveel mogelijk met instandlating van de overige voorwaarden. 

16 Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door enkele mededeling zijdens MAXIMIZD aan Cliënt worden gewijzigd. MAXIMIZD zal de gewijzigde voorwaarden op de websites van haar ondernemingen plaatsen. Bij gebreke van schriftelijk protest door Cliënt binnen twee weken na mededeling door MAXIMIZD gelden de gewijzigde algemene voorwaarden onmiddellijk vanaf de dag der mededeling en zijn zij van toepassing op Opdrachten die dan al lopen.

II SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (hoofdstuk I) van toepassing indien en voor zover MAXIMIZD voor de Client programmatuur (computerprogramma’s met bijbehorende documentatie en materialen die MAXIMIZD in opdracht van Client heeft ontwikkeld of waarvoor MAXIMIZD aan Client een gebruiksrecht heeft verleend of verleent, hierna “Programmatuur”) ontwikkelt of aan Client een licentie verleent op standaard programmatuur. De specifieke bepalingen gaan bij strijdigheid voor op de algemene bepalingen. 

17 Aard van de ontwikkelingswerkzaamheden en gebruiksrecht

17.1 Tenzij tussen MAXIMIZD en Client uitdrukkelijk een functionele omschrijving en een deadline zijn overeengekomen, zal MAXIMIZD de ontwikkelingswerkzaamheden verrichten uitgaande van het beschikbare budget en de per ontwikkelingsfase (“Sprint”) overeengekomen doelstellingen. Indien een acceptatietest is overeengekomen bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering van de Programmatuur. Indien is overeengekomen dat MAXIMIZD zorg draagt voor de installatie van de Programmatuur, vangt de testperiode aan nadat MAXIMIZD de installatie heeft afgerond en als zodanig aan Client heeft bericht. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur niet voldoet aan de tussen partijen overeengekomen specificaties, zal Client MAXIMIZD daarvan uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport informeren. MAXIMIZD zal zich inspannen om tijdens de testperiode aan het licht komende gebreken (waaronder uitsluitend wordt verstaan afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen specificaties) zo snel mogelijk te herstellen. Indien geen acceptatietest is overeengekomen geldt de Programmatuur als geaccepteerd bij en op het moment van de aflevering door MAXIMIZD. 

17.2 Na afronding van de ontwikkelingswerkzaamheden en ter beschikbaar stelling van de Programmatuur aan Cliënt verstrekt MAXIMIZD aan Client een exclusief gebruiksrecht op de Programmatuur. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het gebruiksrecht ingaan op het moment dat Client tegenover MAXIMIZD volledig aan haar betalingsverplichtingen vanwege de ontwikkelingswerkzaamheden heeft voldaan. Cliënt mag de Programmatuur slechts gebruiken binnen haar eigen onderneming bij de uitoefening en ter ondersteuning van het normale bedrijf voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. 

17.3 Client mag de Programmatuur of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Programmatuur dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

17.4 Behoudens voor zover wettelijk is toegestaan is Client niet gerechtigd de Programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de code aan reverse engineering te onderwerpen dan wel de (code van de) Programmatuur te wijzigen. Indien en voor zover MAXIMIZD technische maatregelen heeft getroffen ter bescherming van de Programmatuur, is het Client niet toegestaan om die maatregelen te omzeilen of te verwijderen. 

17.5 Bij het eindigen van het gebruiksrecht zal Client het gebruik van de Programmatuur onmiddellijk staken en gestaakt houden, zal zij de Programmatuur voor zoveel nodig van haar systemen verwijderen en kopieën van de Programmatuur aan MAXIMIZD retourneren of deze op haar verzoek vernietigen onder levering van bewijs aan MAXIMIZD van deze vernietiging. 

17.6 MAXIMIZD garandeert niet dat de Programmatuur steeds zonder onderbreking zal functioneren, dat deze vrij van fouten zal zijn, dat alle fouten worden hersteld en dat de Programmatuur geschikt zal zijn voor de doelstellingen die Client heeft aangaande de Programmatuur en de toepassing ervan. Een daartoe strekkende garantie is alleen geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. III SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE HOSTING De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (hoofdstuk I) van toepassing indien en voor zover MAXIMIZD voor de Client hosting diensten verleent. De specifieke bepalingen gaan bij strijdigheid voor op de algemene bepalingen. 

18 Hosting diensten

18.1 Van hosting diensten is sprake indien door MAXIMIZD voor Client data (met inbegrip van persoonsgegevens) worden opgeslagen en deze via het internet voor Client toegankelijk worden gemaakt. MAXIMIZD zal zich inspannen om de toegang tot haar hosting diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. MAXIMIZD zal haar apparatuur en systemen geregeld controleren en (doen) onderhouden, opdat de hosting diensten zo vrij van storingen als mogelijk verleend kunnen worden. MAXIMIZD garandeert niet dat haar systemen ononderbroken zullen functioneren, beschikbaar zijn en evenmin dat deze altijd bereikbaar zijn. 

18.2 Indien en voor zover MAXIMIZD zulks noodzakelijk acht zal MAXIMIZD vrij zijn om de toegang tot de hosting diensten op te schorten, haar systemen ontoegankelijk te maken en/of buiten gebruik te stellen indien dat voor het doen van onderhoud, het doorvoeren van verbeteringen of om de veiligheid van de hosting diensten zoveel mogelijk te garanderen. 

18.3 MAXIMIZD is niet gehouden tot het maken van back-ups van alle door de Client op de systemen van MAXIMIZD opgeslagen data. Client is zelf gehouden om zorg te dragen voor het maken van back-ups met de door Client geschikt geachte frequentie. Aansprakelijkheid van MAXIMIZD voor schade als gevolg van het verlies van data is uitgesloten. 

IV SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE DETACHERING 

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (hoofdstuk I) van toepassing indien en voor zover personen in loondienst bij MAXIMIZD werkzaamheden verrichten voor, bij en onder leiding en toezicht van de Client. 

19 Informatieverplichting Cliënt

19.1 Client is verplicht om MAXIMIZD volledig te informeren over alle relevante arbeidsvoorwaarden die Client hanteert ten aanzien van vergelijkbare functies als de functie waarvoor de MAXIMIZD medewerker bij Client wordt gedetacheerd, opdat MAXIMIZD ervoor kan zorgen dat de MAXIMIZD medewerker voor de werkzaamheden bij de Client tenminste gelijkelijk wordt beloond.

19.2 Indien en voor zover Client tekort schiet in deze informatie verplichting, zal Client MAXIMIZD op eerste verzoek vrijwaren voor alle vorderingen en/of claims van de MAXIMIZD medewerkers en/of de belastingdienst en/of het UWV, met inbegrip van alle kosten (o.a. voor rechtsbijstand) die MAXIMIZD zich in dat geval zal dienen te getroosten.

19.3 Client is verplicht om voordat de MAXIMIZD medewerker zijn/haar werkzaamheden bij Client aanvangt bewijs te leveren van een door Client afgesloten beroeps- of ongevallenaansprakelijkheidsverzekering en om deze verzekering gedurende de werkzaamheden van de MAXIMIZD medewerker in stand te houden en de daarvoor verschuldigde premies steeds stipt te voldoen.

19.4 In het kader van haar dienstverlening en inzet van personeel maakt MAXIMIZD kosten. Daarbij kan gedacht worden aan wervingskosten, kosten aangaande opleiding(en) en daarmee vergelijkbare of verband houdende kosten en de voor een gezonde onderneming benodigde winstopslag. Om die reden is de Client aan MAXIMIZD een vergoeding verschuldigd indien de Client tussentijds of binnen 6 maanden na afloop van de ter beschikking stelling van medewerker(s) van MAXIMIZD aan Client met desbetreffende medewerker(s) een dienstverband aangaat of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de Client c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de Client samenwerken (= Gebeurtenis). Dit in de ruimste zin van het woord.

19.5 De op basis van het vorige lid (artikel 19.4) van dit artikel bedoelde vergoeding bedraagt € 5.000,00 per Gebeurtenis (en geldend per medewerker) en van € 100,00 voor elke dag dat de Gebeurtenis voortduurt, onverminderd het recht van MAXIMIZD om volledige schadevergoeding te vorderen indien dit in een specifiek geval hoger mocht zijn.

 

19.6 Onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 19.4 en artikel 19.5, is de Client aan MAXIMIZD een vergoeding (hierna te noemen: Fee) verschuldigd indien een (aspirant- )medewerker door MAXIMIZD op enigerlei wijze als kandidaat bij Client is geïntroduceerd en binnen een periode tot en met 6 maanden daarna Client met de door MAXIMIZD aangeboden (aspirant-)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat Client en MAXIMIZD tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief en zonder dat sprake is geweest van ter beschikkingstelling van de (aspirant-)medewerker door MAXIMIZD aan Client. De in dat geval door Client aan MAXIMIZD dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, verschuldigde Fee bedraagt € 30.000,00 exclusief BTW, onverlet het recht van MAXIMIZD om volledige schadevergoeding te vorderen. We maken gebruik van functionele en analytische cookies.