Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Aanbieding(en): elk aanbod van MAXIMIZD B.V. tot het sluiten van een overeenkomst en tot het aangaan van een Opdracht, zowel mondeling als schriftelijk.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Dienst(en): de overeengekomen werkzaamheden die MAXIMIZD B.V. in Opdracht van Opdrachtgever verricht, waaronder (social) media-advies, (social) mediastrategie, HR-advies en het namens Opdrachtgever uitvoeren van marketing- en wervingscampagnes via (social) media.
Leads: potentiële klanten of potentiële werknemers van Opdrachtgever via de Opdracht.
Materialen: alle door MAXIMIZD B.V. in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ontworpen materialen, waaronder ontwerpen, documentatie, rapporten, schetsen en tekeningen.
MAXIMIZD B.V.: ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 88870162.
Media: gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale media, in de ruimste zin van het woord.
Mediacampagne: de periode waarin MAXIMIZD B.V. Mediaplaatsing(en) voor de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever plaatst.
Mediaplaatsing: een publicatie, reclame-uiting of campagne ten behoeve van Opdrachtgever op een Mediaplatform.
Mediaplatform(s): een (digitaal) platform waarop MAXIMIZD B.V. Media namens Opdrachtgever plaatst of laat vertonen.
Opdracht(en): de tussen MAXIMIZD B.V. en Opdrachtgever afgesproken Diensten die MAXIMIZD B.V. zal verrichten en de (financiële) voorwaarden waaronder dit zal gebeuren. 
Opdrachtbevestiging: de bevestiging van de Opdracht of een door Opdrachtgever getekende Aanbieding (offerte).
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Opdracht aan MAXIMIZD B.V. verstrekt.
Partijen: MAXIMIZD B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.
Vergoeding: het bedrag dat Opdrachtgever aan MAXIMIZD B.V. is verschuldigd voor de werkzaamheden die MAXIMIZD B.V. in het kader van de Opdracht verricht.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en alle Opdrachten en ook op alle daaruit voortvloeiende of daarna volgende toekomstige Aanbiedingen en Opdrachten. 
1.3 Bij strijdigheid tussen afspraken in de Aanbieding of Opdracht en deze Algemene Voorwaarden, gaan de afspraken in de Aanbieding of Opdracht voor. 
1.4 Elk aanbod van de Opdrachtgever tot toepassing van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wijst MAXIMIZD B.V. nadrukkelijk van de hand, ook als  MAXIMIZD B.V. dat niet afzonderlijk of expliciet doet. 

1.5 MAXIMIZD B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever worden toegezonden. Een wijziging treedt in werking op het aangekondigde tijdstip of bij gebreke daarvan op het moment dat de wijziging aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

 

2. Totstandkoming van de Opdracht

 

2.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht verstrekt MAXIMIZD B.V. een Aanbieding aan Opdrachtgever met daarin een voorstel tot het aangaan van een Opdracht tegen een voorgestelde Vergoeding. 
2.2 Een Opdracht komt tot stand doordat Opdrachtgever de Aanbieding schriftelijk heeft aanvaard, wanneer MAXIMIZD B.V. de Opdracht met een Opdrachtbevestiging heeft bevestigd of wanneer MAXIMIZD B.V. met de feitelijk uitvoering is aangegeven. 
2.3 MAXIMIZD B.V. zal in de Opdrachtbevestiging onder meer vastleggen welke Diensten tussen Partijen zijn overeengekomen, wat de duur van de Opdracht is, wat de duur van de Mediacampagne wordt, van welke Mediaplatforms gebruik zal worden gemaakt en welke vergoeding Opdrachtgever voor de uitvoering van de Opdracht is verschuldigd. 
2.4 MAXIMIZD B.V. kan niet gehouden worden tot het uitvoeren van werkzaamheden of diensten die niet in de Opdrachtbevestiging zijn vermeld. Indien Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden of diensten van MAXIMIZD B.V. verlangt, dan zullen Partijen daarover in overleg treden en een (aanvullende) Vergoeding afspreken.
2.5 Indien MAXIMIZD B.V. op verzoek van Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden of diensten verricht zonder dat daarvoor een (aanvullende) Vergoeding is afgesproken, dan is Opdrachtgever voor die aanvullende werkzaamheden of diensten een redelijke vergoeding verschuldigd. 

 

3. Opdracht

 

3.1 Een Opdracht geldt voor de overeengekomen bepaalde tijd, tenzij schriftelijk in de Opdrachtbevestiging een duur van onbepaalde tijd is vastgelegd.
3.2 Indien een bepaalde duur van een Mediacampagne wordt overeengekomen, dan vangt de overeengekomen duur aan op de dag dat de Mediacampagne online wordt gezet, tenzij voorafgaand tussen Partijen anders overeengekomen.
3.3 Op MAXIMIZD B.V. rust enkel een inspanningsverplichting. MAXIMIZD B.V. geeft geen garantie, tenzij die voorafgaand is overeengekomen en in de Opdrachtbevestiging is vastgelegd.
3.4 Wanneer MAXIMIZD B.V. een bepaald bereik, een aantal seconden zendtijd, een aantal spots en dergelijke andere duidingen van kwaliteit of kwantiteit noemt, dan geldt dat slechts als een indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich om alle informatie, gegevens en bescheiden die MAXIMIZD B.V. naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat MAXIMIZD B.V. deze voor de uitvoering van de Opdracht nodig heeft, tijdig aan MAXIMIZD B.V. ter beschikking te stellen. 
3.6 Op verzoek van MAXIMIZD B.V. zal Opdrachtgever haar (als beheerder) toegang tot de social media-accounts (Mediaplatforms) verstrekken voor het uitvoeren van de Opdracht en het plaatsen van Media (Mediaplaatsing). 
3.7 Opdrachtgever garandeert dat zij niet zelf (rechtstreeks) met Mediaplatforms en derden contact heeft over de Opdracht. Indien de Opdrachtgever niettemin zelf met Mediaplatforms en derden in contact treedt en bijvoorbeeld afspraken maakt, dan kan de Opdrachtgever deze afspraken of de financiële gevolgen daarvan niet op nadelige wijze aan MAXIMIZD B.V. toerekenen. Opdrachtgever is in dat geval altijd verplicht om de verplichtingen uit de Opdracht tegenover MAXIMIZD B.V. na te komen.
3.8 MAXIMIZD B.V. is nooit verantwoordelijk voor de communicatie van of dienstverlening door een Mediaplatform of andere derden. 
3.9 MAXIMIZD B.V. is toegestaan om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van een derde partij. 

 

4. Beëindiging van Opdracht

 

4.1 Opdrachten voor de overeengekomen bepaalde tijd kunnen niet kosteloos tussentijds worden beëindigd. 
4.2 Indien Opdrachtgever een Opdracht, een Mediacampagne of Mediaplaatsing tussentijds wenst in te trekken, dan laat dat de verschuldigdheid van de volledige overeengekomen prijs onverlet en volgt geen restitutie. 
4.3 Indien Opdrachtgever een gestopte Mediacampagne of Mediaplaatsing gedurende de duur van de Opdracht opnieuw wenst op te starten, dan is Opdrachtgever daarvoor een (aanvullende) Vergoeding verschuldigd. MAXIMIZD B.V. is echter niet verplicht om een gestopte Mediacampagne of Mediaplaatsing kosteloos opnieuw te starten. 
4.4 Een Mediacampagne voor het werven van werknemers die voortijdig slaagt doordat Opdrachtgever een werknemer in dienst neemt kan tussentijds worden beëindigd, maar ook dat laat de verschuldigdheid van het overeengekomen bedrag onverlet. 
4.5 In het geval Opdrachtgever een Mediacampagne of Mediaplaatsen voortijdig beëindigt, dan kan MAXIMIZD B.V. op de volgende Opdracht een korting verlenen, maar MAXIMIZD B.V. is daartoe niet verplicht.
4.6 Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting die voor hem uit de Opdracht voortvloeit en Opdrachtgever blijft in gebreke met de nakoming na daarop door MAXIMIZD B.V. te zijn gewezen, dan is MAXIMIZD B.V. gerechtigd om zonder nadere aankondiging of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot de bedoelde verplichting wordt nagekomen;
b. de Opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen c.q. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
zulks steeds uitsluitend ter keuze van MAXIMIZD B.V. en onverminderd andere rechten van MAXIMIZD B.V., zoals het vorderen van schadevergoeding of boetes en zonder dat MAXIMIZD B.V. tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever is gehouden. 
4.7 Indien MAXIMIZD B.V. gebruikt maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding zoals in dit artikel genoemd, dan is MAXIMIZD B.V. bevoegd een eventueel aan Opdrachtgever te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte Diensten en/of vergoeding voor te derven omzet.
4.8 MAXIMIZD B.V. is gerechtigd de Opdracht onmiddellijk te beëindigen in het geval dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, de onderneming wordt geliquideerd of wordt beëindigd en wanneer op een of meer vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever is verplicht een dergelijke omstandigheid onmiddellijk mede te delen.
4.9 In een geval zoals omschreven in artikel 4.8 zijn alle vorderingen van MAXIMIZD B.V. op Opdrachtgever in het geheel opeisbaar. 

 

5. Prijzen en Vergoeding

 

5.1 Alle prijzen van MAXIMIZD B.V. zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, heffingen, belastingen of bijkomende kosten (verzend- en transportkosten). 
5.2 De overeengekomen prijs is inclusief de Vergoeding voor de Diensten van MAXIMIZD B.V. en de kosten van een Mediaplaatsing. 
5.3 In de Opdrachtbevestiging wordt aangegeven welke Diensten tegen welk tarief zullen worden verricht. Dit kan tevens blijken uit de tariefkaart van MAXIMIZD B.V.
5.4 Tevens wordt in de Opdrachtbevestiging aangegeven welke kosten MAXIMIZD B.V. voor de overeengekomen Mediaplaatsingen in rekening brengt. Indien tijdens de duur van de Opdracht een Mediaplatform de kosten van een Mediaplaatsing verhoogt, dan wel een boete of naheffing in rekening brengt, dan komen deze aanvullende kosten voor rekening van Opdrachtgever. 
5.5 Indien en voor zover MAXIMIZD B.V. van derden (waaronder een Mediaplatform) een fee, commissie of korting ontvangt als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, dan komt MAXIMIZD B.V. deze fee, commissie of korting toe en heeft dit verder geen invloed op de prijs die tussen MAXIMIZD B.V. en Opdrachtgever is overeengekomen. Het is daarbij niet van belang of de fee, commissie of korting verband houdt of kan worden toegerekend aan de bestedingen die Opdrachtgever via MAXIMIZD B.V. bij een Mediaplatform of derde heeft gedaan. 
5.6 Meerwerk bovenop de overeengekomen prijs wordt doorberekend tegen het gebruikelijke tarief dat laatstelijk in rekening is gebracht. 

 

6. Betaling

 

6.1 De door Opdrachtgever aan MAXIMIZD B.V. verschuldigde prijs dient tenzij anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door MAXIMIZD B.V. opgegeven bankrekeningnummer.
6.2 Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt zonder aftrek, verrekening, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook. 
6.3 Indien de Opdrachtgever het niet eens is met (de hoogte van) de factuur, dan dient Opdrachtgever MAXIMIZD B.V. daarvan binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.4 Bij overschrijding van een betaaltermijn is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en is daarvoor geen ingebrekestelling vereist. Opdrachtgever is alsdan ook direct een rente verschuldigd van 1% per maand. 
6.5 MAXIMIZD B.V. is te allen tijde gerechtigd om aanvullende zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen heeft dat Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet (tijdig) zal betalen. 
6.6 Indien Opdrachtgever na het verstrijken van een nadere betalingstermijn in een herinnering, aanmaning of sommatie het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, dan is Opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten en eventuele gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen te allen tijde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,00 exclusief btw, onverminderd het recht van MAXIMIZD B.V. om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn. 
6.7 Betalingen van Opdrachtgever strekken altijd eerst in mindering op de rente, dan op de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en vervolgens op de factuurbedragen. 

 

7. Overmacht

 

7.1 Indien MAXIMIZD B.V. door overmacht niet aan zijn verplichtingen tegenover Opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen van MAXIMIZD B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
7.2 Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Opdracht bij aangetekend schriftelijk schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
7.3 In het geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MAXIMIZD B.V. als gevolg van de overmacht voordeel mocht genieten. De rechtsgrond voor reeds door MAXIMIZD B.V. verrichte prestaties blijft ondanks de beëindiging in stand, gelijk ook de daartegenover staande betalingsverplichting van Opdrachtgever niet komt te vervallen. 
7.4 Onder overmacht van MAXIMIZD B.V. wordt verstaan elke van de wil van MAXIMIZD B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MAXIMIZD B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend het weigeren van of het niet goed, niet tijdig of anders uitvoeren van de Mediaplaatsing door een Mediaplatform, andere tekortkomingen van een Mediaplatform, digitale problemen zoals onder meer stroomstoringen en virusinfecties en storingen op het internet, en elke van de wil van MAXIMIZD B.V. en de Cliënt onafhankelijke omstandigheid die maakt dat de Diensten onder de overeenkomst of de Mediaplaatsing niet, niet tijdig en/of niet volledig kunnen worden geleverd. 
7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 MAXIMIZD B.V. aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid in de hieronder in dit artikel genoemde gevallen. Dit geldt voor iedere grond van mogelijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel. 
8.2 In geen enkel geval aanvaardt MAXIMIZD B.V. aansprakelijkheid voor indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst. 
8.3 MAXIMIZD B.V. is voor schade alleen aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar onder de verzekeringsdekking aan MAXIMIZD B.V. wordt uitgekeerd.
8.4 Indien MAXIMIZD B.V. geen beroep op de beperking in artikel 8.3 toekomt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (het deel van) het factuurbedrag dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht met betrekking tot de betreffende Dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 MAXIMIZD B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in geval van Overmacht.
8.6 Opdrachtgever is verplicht om MAXIMIZD B.V. binnen tien dagen na ontdekking van de schade of het tot aansprakelijkheid leidende feit schriftelijk op te hoogte te stellen, zulks op straffe van verval (van de klachtplicht).  
8.7 Ongeacht de eventuele aansprakelijkheid van MAXIMIZD B.V. is Opdrachtgever in geen enkel geval gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met een mogelijke vordering tot schadevergoeding.
8.8 Het vorenstaande laat aansprakelijkheid van MAXIMIZD B.V. als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid onverlet.
8.9 Opdrachtgever vrijwaart MAXIMIZD B.V. tegen eventuele claims van derden ter zake de Opdracht, waaronder claims van Mediaplatforms. 
8.10 Opdrachtgever is verplicht zijn schade zo veel mogelijk te beperken.  

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

 

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Materialen berusten uitsluitend bij MAXIMIZD B.V.. 
9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten op de Materialen en mag de Materialen voor eigen gebruik wijzigen, verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. 
9.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgegevens van MAXIMIZD B.V. kunnen bevatten en verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven. 

 

10. Verkregen informatie

 

10.1 Bij de uitvoering van Opdracht verkrijgt MAXIMIZD B.V. informatie en gegevens van Leads. MAXIMIZD B.V. verplicht zich ertoe daarmee zorgvuldig om te gaan.
10.2 MAXIMIZD B.V. is gerechtigd de verkregen informatie en gegevens zonder toestemming van Opdrachtgever te gebruiken voor alle door MAXIMIZD B.V. te beogen doeleinden. 

 

11. Overige rechten en verplichtingen

 

11.1 Het is MAXIMIZD B.V. toegestaan de rechten en verplichtingen die zij uit hoofde van de Opdracht tegenover Opdrachtgever heeft, over te dragen aan een door haar te kiezen derde. 
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd een vordering op MAXIMIZD B.V. (ongeacht welke) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAXIMIZD B.V. te verrekenen of de vordering te verpanden of over te dragen aan een derde of ten gunste van een derde die vordering te bezwaren en evenmin om zo’n vordering in te roepen om de betalingsverplichtingen tegenover MAXIMIZD B.V. geheel of deels op te schorten. Deze bepaling heeft zowel verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke werking.

 

12. Exclusiviteit

 

2.1 Wanneer de klant ervoor kiest om gelijktijdig andere (externe) wervingscampagnes te starten, dan kan dit van invloed zijn op de effectiviteit of de resultaten van de door ons aangeboden diensten.
12.2 In gevallen waarin de klant tegelijkertijd externe wervingscampagnes uitvoert, aanvaardt MAXIMIZD geen aansprakelijkheid voor eventuele conflicterende of verminderde resultaten.
12.3 Zowel tijdens als na afloop van de Opdracht is het Opdrachtgever verboden om de werkwijze van MAXIMIZD B.V. met derden te delen of derden inzicht te geven in de uitvoering van de Opdracht door MAXIMIZD B.V..
12.4 Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van dit artikel 12 een niet voor verrekening vatbare geldboete van € 5.000 per overtreding en € 500 voor elke dag dat de overtreding voortdurend, onverminderd het recht van MAXIMIZD B.V. om daarnaast een volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle Opdrachten en geschillen die daarover gaan en/of daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen zullen, voor zover de Wet niet anders dwingend bepaalt, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.